fbpx

ESO-rapport anger att för få en bättre fungerande sjukförsäkring behövs en bortre tidsgräns, en begränsning av tidiga insatser och en villkorad rätt för läkare att utfärda sjukintyg. Arbetsgivarens kostnadsansvar bör ökas och politikens inflytande minska, skriver forskarna Pathric Hägglund och Per Johansson.

Enligt forskarna återfinns grundorsaken till svängningarna i en kombination av tre omständigheter.

Den första har att göra med att begrepp som hälsa och arbetsförmåga är relativa. Hur en person upplever sin hälsa kan hänga samman med en rad faktorer som inte alls har med den faktiska hälsan att göra, exempelvis personliga värderingar, social omgivning och tillgänglighet till vård.

Den andra orsaken är att individen, läkaren och arbetsgivaren har mer information om individens arbetsförmåga än vad den som beslutar om ersättning (Försäkringskassan) har. Individen har även ett informationsövertag gentemot läkaren och arbetsgivaren. Denna asymmetriska information om de reella möjligheterna att undvika sjukfrånvaro gör sjukförsäkringen sårbar för hur incitamenten att agera i försäkringens syfte är utformade för de inblandade.

Den tredje orsaken är att en gemensamt finansierad sjukförsäkring som den svenska har ”mjuka” budgetrestriktioner. Med det menas att medel kan skjutas till från andra utgiftsposter om sjukfrånvaron skulle stiga.

Kombinationen av dessa tre faktorer gör att ”störningar”, exempelvis orsakade av förändringar av regler, regeltillämpning eller personliga värderingar, kan få långsiktiga konsekvenser. Till följd av bristfälligt utformade incitament och möjligheten att skjuta till extra medel kan även inledningsvis små ökningar av sjukfrånvaron växa sig betydande. Normförskjutningar i samhället kring synen på att vara sjukskriven bidrar till att förstärka redan pågående trender.

Åtgärder som föreslås är: En bortre tidsgräns behövs. Begränsa tidiga insatser. Villkora läkarens rätt att utfärda sjukintyg. Öka arbetsgivarnas kostnadsansvar vid sjukfrånvaro. Minska politikens inflytande över sjukförsäkringen och sjukfrånvaron.

http://www.dn.se/debatt/okande-sjukskrivningar-beror-inte-pa-okad-ohalsa/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Rulla till toppen