fbpx

Nyheter

Er jurist har en ändringsfrekvens motsvarande 60 % i Kammarrätten och 38 % i Förvaltningsrätten. Exempel på några av de positiva domarna följer här nedan.

ISF:s granskning av Försäkringskassan har utvisat att när tillämpningen varierar över tid, utan att några betydelsefulla regeländringar, kan det äventyra rättssäkerheten.

Rättssäkerheten riskerar att äventyras när regeringen vart tredje år skiftar fokus i styrningen av Försäkringskassan. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i en ny rapport hur regeringens styrning – från förtroende till rättssäkerhet och ett mål om ett sjukpenningtal på 9,0 dagar – omsätts i Försäkringskassan och hur dessa styrförändringar påverkar myndighetens handläggning av sjukpenning. Riksdag …

ISF:s granskning av Försäkringskassan har utvisat att när tillämpningen varierar över tid, utan att några betydelsefulla regeländringar, kan det äventyra rättssäkerheten. Läs mer »

Beviljad livränta

Efter återförvisning från Kammarrätten har nu Försäkringskassan gjort om och gjort rätt, livränta är nu beviljad för arbetsskada. Ny prövning utifrån korrekt lagrum innebär ett annat ställningstagande med ändring av tidigare avslagsbeslut. Den försäkrade får nu arbetsskadeersättning utbetalad retroaktivt för lång tid tillbaka. Att överklaga Försäkringskassans avslagsbeslut om arbetsskada till kammarrätten är en mångårig process …

Beviljad livränta Läs mer »

Godkänd förlossningsskada

Ännu ett positivt ställningstagande av patientskadenämnden gällande förlossningsskada, ersättning beviljas nu för skadan. Om man inte är nöjd med LÖF:s beslut är det värt att gå vidare till nämnd

Normalt förekommande arbete och sjukpenning

Två intressanta domar från högsta förvaltningsdomstolen – HFD avseende rätten till sjukpenning i förhållande till normalt förekommande arbete. För att Försäkringskassan ska kunna neka sjukpenning måste den försäkrade kunna tillgodose alla sådana krav som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ställer. Den kvarvarande arbetsförmågan måste således kunna anses vara tillräcklig för att leva upp till …

Normalt förekommande arbete och sjukpenning Läs mer »

Ta vara på solens positiva effekter

Studie: Skippa solkrämen – solen är nyttig för dig Smörj inte in dig med solkräm när solen strålar från en klarblå himmel. Då riskerar du nämligen att tro att det går att vara längre i solen än vad huden tål. Att undvika solen helt kan dessutom vara skadligt. Det visar en svensk studie.   https://www.svd.se/studie-skippa-solkramen–solen-ar-nyttig-for-dig

Riksrevisionens granskning RIR 2018:9 om nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa

Slutsatserna av granskningen är att de mer permanenta ersättningsformerna i sjukförsäkringen ska betalas ut om arbetsförmågan kan antas vara nedsatt under en längre period. Eftersom arbetsförmågan inte är fullt mät- och observerbar finns ofta osäkerhet i bedömningen av rätten till ersättning. I granskningen analyseras vilka effekter ett nekande av sjukersättning – SA har för individers …

Riksrevisionens granskning RIR 2018:9 om nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa Läs mer »

Dom från högsta förvaltningsdomstolen – HFD fastslår att egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till …

Dom från högsta förvaltningsdomstolen – HFD fastslår att egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning Läs mer »

LÖF ändrar sitt beslut och beviljar ersättning för förlossningsskadan

LÖF godkände inte den svåra förlossningsskadan som patientskada utan menar att det det är vad man rimligen bör tåla vid en förlossning. Med hjälp av juridiskt ombud och efter ny bedömning ändrar LÖF sin inställning och beviljar nu patientskadeersättning för de bestående och svåra besvär som skadan förorsakat. Det lönar sig att strida för sin …

LÖF ändrar sitt beslut och beviljar ersättning för förlossningsskadan Läs mer »

Scroll to Top