fbpx

Allmänna villkor

Tillämpning

Villkoren tillämpas av Er jurist i förhållande till alla klienter

Betalning

Er jurist debiterar skälig ersättning för varje utfört uppdrag baserat på tidsåtgång och resultat,

vanligtvis med á conto fakturering löpande under uppdragets gång med första fakturan före uppdragets påbörjande. I samband med slutreglering av uppdraget skickas slutfaktura där tidigare á conto betalningar beaktas. Utöver arvodet tillkommer faktiska kostnader som belastar uppdraget.

Betalning sker mot faktura och ska vara Er jurist tillhanda på angivet sätt. Vid utebliven betalning förbehåller sig Er jurist rätten att efter en påminnelse överlämna fakturan till inkasso. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta samt lagstadgad påminnelseavgift.

Er jurist har som målsättning att så tydligt som möjligt hålla klienteninformerad om priset och den beräknade tidsåtgången för uppdraget. Den slutliga kostnaden kan, beroende på ärendets art, skilja sig från den uppskattade kostnaden.

Kommunicering

Er jurist förbinder sig att löpande under uppdragets gång hålla klienteninformerad om vad som händer i ärendet, lämpligen via mail, telefon och post. Er juristföljer god advokatsed och dess etiska regelverk.

Fakturering

Er jurist förbehåller sig rätten att delfakturera. Avbetalningsplan medges endast efter överenskommelse

Om rättsskydd beviljas svarar klienten fullt ut för Er jurists ersättningsanspråk om försäkringsbolaget har invändningar och inte fullt ut ersätter kostnaderna. Utlägg som Er jurist gör för klientens räkning faktureras enligt överenskommelse. Större utlägg som exempelvis inhämtande av sakkunnigutlåtande görs endast om klienten förskottsvis betalar in ett belopp motsvarande beräknad kostnad.

Förskott

Er jurist förbehåller sig rätten att begära in förskott både i nya och pågående ärenden. Er jurist förbehåller sig rätten att inte påbörja arbete, eller att avvakta med vidare åtgärder, till dess att begärt förskott inbetalats.

Frånträde av uppdrag

Önskar någon av parterna säga upp avtalet och avsluta samarbetet ska en uppsägningstid av en månad respekteras. Ersättning ska då utgå för utfört arbete och styrkt, nödvändig avvecklingskostnad.

Vid utebliven betalning av förfallna fakturor förbehåller sig Er jurist rätten att antingen avvakta med att utföra åtgärder inom ramen för uppdraget, eller att frånträda uppdraget.

Sekretess

Er jurist behandlar personuppgifter och övrig information som klienten lämnar till Er jurist i enlighet med gällande lagstiftning.

Er jurist förbinder sig att inte röja sekretessbelagd uppgift vare sig det sker muntligen, genom att handling lämnas ut eller det sker på annat sätt, samt att inte utnyttja sådana uppgifter.

Er jurist ansvarar för att såväl erhållna, som av denne upprättade handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig.

I samband med avslutande av uppdraget återlämnas originalhandlingar till klienten. För kopior ansvarar Er jurist för att de makuleras.

Om Er jurist i ett ärende anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Er jurist rätt att lämna ut material och annan information som Er jurist anser vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten

Er jurist kan enligt lag vara skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket. Genom att anlita Er jurist anses klienten ha samtyckt till att Er jurist lämnar uppgifter till Skatteverket.

Fullständig information gällande Er jurists behandling av personuppgifter enligt GDPR framgår här nedan

Ansvarsbegränsning

Er jurist förbinder sig att ha giltiga ansvarsförsäkringar under tiden som uppdraget pågår.

Er jurist ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Er jurist genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det försäkringsbelopp som Er jurist tecknat sig för hos ansvarsförsäkringsbolag. Ersättningsanspråk som klient kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man ersätts inte

Lagändring

Er jurist ansvarar inte för effekten av lagändringar eller ändring av praxis som sker efter det att råd eller biträde lämnats till klient

Klagomål

Om klienten av något skäl är missnöjd med utfört uppdrag och vill framställa klagomål, ombeds denne i första hand att så snart som möjligt framföra synpunkterna till Er jurist.

Krav ska framställas skriftligen och följas av en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan klienten åsamkats med anledning av felet.

För att kravet ska kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid, dock senast sex månader efter den tidpunkt då klienten fick kännedom om eller, efter rimliga efterforskningar, borde fått kännedom om skadan och om skadan kan ha föranletts av Er jurists fel eller försummelse

Ett krav kan under inga omständigheter framställas efter utgången av den preskriptionstid som gäller enligt lag.

Yrkessed och oavhängighet

Er jurist får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för företaget i något som gäller det avtalade uppdraget.

Upphovsrätt

Klienten får ta del av alla skrivelser som Er jurist sammanställer för klientens räkning och komma med synpunkter. Dock tillhör upphovsrätten till författade skrivelser Er jurist. Skrivelserna får därför inte förvanskas, kopieras, användas för eget bruk eller på annat otillbörligt sätt användas utan företagets medgivande.

__________________________________________

GDPR

Er jurist värnar om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller i alla EU:s medlemsländer och har nu ersatt den tidigare personuppgiftslagen – PUL. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Er jurist vill att du ska känna dig trygg när du lämnar ut dina uppgifter och har som målsättning att vara öppen om hur uppgifterna används. Därför har integritetspolicyn uppdaterats och är nu mer utförlig avseende vilken information som insamlas och hur den används.

Vilka personuppgifter inhämtas och varför

Personuppgifter kan vara ditt namn, adress, personnummer, företagsnamn, organisationsnummer, bilder, IP adress, ljudupptagning med mera.  De personuppgifter som finns om dig hos Er jurist har lämnats eller inhämtats bland annat genom att du givit ditt samtycke, signerat avtal och fullmakt, genom rättslig reglering, intresseavvägning med mera. Dina personuppgifter är en nödvändig del för att Er jurist ska kunna tillmötesgå din begäran om bedömning, rådgivning, juridiskt biträde med mera. Någon information från tredje part inhämtas inte utan ditt samtycke.

Er jurist behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dina personuppgifter behandlas när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när det finns ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Samtycke från dig kommer att inhämtas och uppgifterna raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Vilka delas dina data med

Dina personuppgifter delas med motpart i ärendet, myndigheter, domstolar, försäkringsbolag med flera vilket krävs för att utföra uppdraget som juridiskt ombud i just ditt ärende. Detta framgår av det uppdragsavtal och den fullmakt som du får signera innan uppdraget påbörjas.

Hur länge behåller Er jurist dina uppgifter

  • Bokföringslagen – BL har ett krav att uppgifter sparas i sju år. Uppgifterna som krävs för bokföring avser verifikat, fakturor, inbetalningsunderlag, klientregister, fakturaregister med mera. Underlagen makuleras efter sju år.
  • Er jurist kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster och bokföringstjänster vilket innebär att samarbetsparterna får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. Personuppgiftsbiträdesavtal kommer därför att vid behov upprättas avseende externa samarbetspartners och förnyas vart tredje år.
  • I enlighet med upprättat uppdragsavtal sparas dina personuppgifter så länge uppdraget pågår, vid avslutande av uppdrag returneras alla handlingar till klienten. Fullmaktshandlingar makuleras och bokföringsmaterial sparas enligt ovan.
  • Personuppgifter som mottas via mail kräver samtycke av dig. Uppgifterna är en nödvändig del vid rådgivning, bedömning, uppstart av ärende, kommunicering med mera. Det kan vara fråga om bilagor som beslut, domar och medicinska underlag, kontaktuppgifter, mail med mera. Uppgifterna raderas och makuleras när rådgivning, bedömning eller uppdrag avslutas
  • På sociala medier som LinkDin, Facebook, Instagram, webbsida, google med flera publiceras endast generell och allmän information. Er jurist lyder under den mycket starka advokatsekretessen vilket innebär att klientens identitet inte får röjas varken genom text eller bild. Domstolens målnummer är undantagna från sekretessen eftersom domstolsavgöranden är offentlig handling och tillgängliga för allmänheten. Dock är det endast i undantagsfall som dessa uppgifter används i sociala medier.
  • Statistik förs årligen över Er jurists arbete gällande myndigheters och domstolars avgöranden, beslut, domar med mera. Statistiken innehåller personuppgifter vilka raderas och makuleras efter tio år.
  • Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.
  • Er jurist kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har möjlighet att kontakta Er jurist för att få dina uppgifter redigerade och uppdaterade. Du kan också begära att alla personuppgifter om dig tas bord. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som måste sparas av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Er jurist värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Er jurist följer advokatsamfundets riktlinjer i den delen.

Friskrivning från ansvar

Informationen på Er jurists webbplats, sociala medier med mera är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Er jurist arbetar ständigt för att informationen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att Er jurist inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

Om Er jurist länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren, och Er jurist tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Rulla till toppen