fbpx

Vad kostar det?

Klienter

Er jurist vänder sig såväl till privatpersoner som till privat och offentlig verksamhet vilka önskar hjälp med den rättsliga processen i samband med exempelvis sjukdom, skada och funktionshinder. Processen avser beslut från myndigheter, domstolar och försäkringsbolag.

Arvode

Vid påbörjat uppdrag arbetar Er jurist utifrån den av Regeringen årligen fastställda rättshjälpstaxan som för år 2021 motsvarar 1 425 kr per timme exkl. moms eller 1 781 kr inkl. moms. Totalpriset och tidsåtgången för uppdraget kan vara svårt att uppskatta i förväg beroende på många olika faktorer. Er jurist har dock som målsättning att fortlöpande under uppdragets gång informera klienten om tidsåtgång och kostnader. Er jurist hjälper till att ansöka om rättshjälp och rättsskydd i de fall där detta kan bli aktuellt

Fullmakt

Er jurist behöver skriftlig fullmakt från klienten för att kunna företräda part hos myndigheter och domstolar. För att Er jurist ska kunna företräda klienten på bästa sätt är det nödvändigt att all relevant information i ärendet överlämnas. Klienten ansvarar för att den information som lämnas är korrekt och sanningsenlig.

Uppdragsavtal

När vi kommit överens om att Er jurist ska vara din företrädare i processen kommer den gemensamma överenskommelsen att dokumenteras och preciseras i ett uppdragsavtal som godkänns och signeras av båda parter.

Rättsskydd

Er jurist utreder rätten till ersättning från försäkringens rättsskydd. Hemförsäkringens rättsskydd gäller när tvist har uppstått, vanligtvis vid begäran om yttrande i nämnd samt i domstolsprocessen. 20 % av ersättningsbeloppet får den försäkrade betala som självrisk.

Rättshjälp

Er jurist kan bistå med ansökan om ersättning från rättshjälpsmyndigheten. En timmes rådgivning betalas av den enskilde. För att rättshjälp ska beviljas får inkomsten inte överstiga 260 000 kronor per år. Rättshjälp beviljas inte om den sökande har (eller borde ha haft) en rättsskyddsförsäkring som täcker rättegångskostnaderna.

Myndighetsbeslut

Vanligtvis beviljas inte rättsskydd i angelägenheter som rör myndighetsbeslut. Myndigheter är enligt 4 och 5 §§ Förvaltningslagen ålagda en serviceskyldighet gentemot den enskilde. Serviceskyldigheten innebär att enskilda har rätt till råd, stöd och vägledning när det gäller myndighetens verksamhetsområde. Därför utgår ingen ersättning från rättsskyddet vid överklagande av myndighetsbeslut, den enskilde får då själv betala kostnaderna för det juridiska ombudet.

Rulla till toppen